אזרחות

 

 

 דף עם הסבר על סקירת ספרות ועל רפלקציה

 עדכונים לבחינת הבגרות באזרחות תשע"ב  - חומר שאינו מופיע בספר הלימוד, והוא חובה.

תוכנית לימודים ליחידה ראשונה באזרחות
להלן פירוט הדגשי הוראת הלמידה לשנה"ל התשס"ז - תכנית לימודים רגילה - שאלון 34103
בספר הלימוד קיימים נושאים בהם חלו שינויים בחוקים שונים, כגון: חוק בחירה ישירה של ראש ממשלה, תהליך הסרת חסינות ועוד.
(מספרי העמודים הם עפ"י הספר "להיות אזרחים בישראל מדינה יהודית ודמוקרטית" ת"ל, תש"ס)
 
1.הקדמה : הכרזת העצמאות - מסד למשטר במדינת ישראל עמ' 7 - 15
 
חלק ראשון : מהי מדינה יהודית
 
2מבוא עמ' 19
 
3.פרק א': לאום ומדינת לאום עמ' - 27
 
4.פרק ב: מדינת ישראל - גישות שונות עמ' 29 - 40
 
5.פרק ג': סוגיית הזהות של אזרחי ישראל עמ' 41 - 43
 
6.פרק ה': מאפייניה של מדינתישראל כמדינה יהודית עמ' 62 - 79
 
חלק שני: מהי דמוקרטיה
 
7. מבוא עמ' 83
 
8.פרק א': הרעיון הדמוקרטי עמ' 84 - 88
 
9.פרק ב': המדינה הדמוקרטית: הגדרות וגישות עמ' 93  99
 
10.פרק ג': עקרונות המשטר הדמוקרטי עמ' 100  178
 
11.פרק ד' : עקרון הגבלת השלטון עמ' 180  208
 
12.פרק ה': עקרון שלטון החוק עמ' 209  228
 
13.פרק ו': גבולות הדמוקרטיה עמ' 229  235
הלק שלישי: המשטר והפוליטיקה בישראל
 
14מבוא עמ' 242  243
15.פרק א': היסודות החוקתיים של מדינת ישראל עמ' 244  275
 
16.פרק ב' : החברה הישראלית - חברה רבת שסעים עמ' 276  278
 
השסע הלאומי עמ' 279  297      
השסע הדתי עמ' 299 - 316         
 
 17. פרק ה': המשטר ורשויות השלטון בישראל עם' 384 - 441
 
סדר הוראת הנושאים בתכנית זו אינו מחייב. כל מורה רשאי להרחיב, להוסיף או לצמצם פרקים
 
1/או סעיפים עפ"י החלטת צוות המורים בבית ספרו ובלבד שיעמוד בדרישות התכנית.
 
 
 
תכנית באזרחות לתלמידים עולים חדשים
 
תלמידים עולים חדשים בבית הספר הכללי והממלכתי דתי, ייבחנו עפ"י
 
תכנית בחינת הבגרות לעולים - שאלון 913131.
 
ספר הלימוד: אזרחות-האתגר / ניסן נוה / הוצאת מטח
 • מגילת העצמאות - העקרונות שעליהם מושתתת מדינת ישראל
  פרק ראשון: הכרזת העצמאות (עמ' 16-7)
  - הרקע ההיסטורי של ההכרזה. עמ' 8 העשרה.
  - תוכן ההכרזה וחלקיה. עמ' 12-9 חובה.
  - מעמדה המשפטי של ההכרזה, עמ' 14-13חובה. 
   ( הדוגמאות בפרק הם ברמת העשרה )
 
 • מדינה יהודית - מדינת העם היהודי.
  פרק חמישי: מאפייניה של מדינת ישראל כמדינה יהודית (עמ' 68-49).
  - דת ומדינה במדינת ישראל. עמ' 51-50 חובה.
  - מדינת ישראל כמדינה יהודית. עמ' 59-52 חובה.
  - דת ומדינה בישראל:מדינה יהודית ודמוקרטית. עמ' 62-60 העשרה.
  - נושאים במחלוקת בתחום יחסי דת ומדינה עמ' 64-62 חובה.
  - מדינת ישראל ויהדות התפוצות עמ' 65-64 חובה.
 • מהי דמוקרטיה.
  פרק שני: המדינה הדמוקרטית (עמ' 26-17).
  - המדינה המודרנית - יסודות רעיוניים. מושגים שהם בגדר חובה:
   העם הוא מקור סמכותו של השלטון, חירויות הפרט, כללי המשחק, 
   תרבות של ויכוח ושכנוע, הכרעת הרוב וזכויות למיעוט. עמ' 20-18 חובה
  - לסיכום: הדמוקרטיה צורת חיים ותרבות פוליטית. עמ' 20 חובה.
  - עקרונות המשטר הדמוקרטי המודרני. עמ' 26-21 חובה.
  - פרק שישי: המשטר הדמוקרטי בישראל עמ' 76-67 העשרה.
 • האזרחות במדינת ישראל.
  פרק רביעי: העקרונות לקביעת האזרחות במדינת ישראל (עמ' 48-39)
  - הזכות להיות אזרח. עמ' 40 חובה.
  - שיטות להענקת אזרחות מכוח הלידה. עמ' 41 חובה.
  - חוק השבות. עמ' 43-42 חובה.
  - הדרכים לקבלת אזרחות ישראלית. עמ' 45-44 חובה.
  - איבוד אזרחות עמ' 46 חובה.
  - זכויותיו וחובותיו של האזרח הישראלי. עמ' 47-46 חובה.
 • שאלת החוקה וחוקי יסוד
  פרק שלישי: חוקה וחוקי יסוד. (עמ' 38-27)
  - נורמות פוליטיות ומוסדות פוליטיים במשטר דמוקרטי. עמ' 38-27 העשרה.
  - חוק וחוקה במשטר הדמוקרטי. עמ' 29 חובה.
  - הכנסת כרשות מחוקקת וכאספה מכוננת. עמ' 32-31 חובה.
  - חוקי יסוד של מדינת ישראל. עמ' 36-33 חובה.                                         
 (חוקי יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק הם בגדר חובה).
 - חוקי יסוד סיכום. עמ' 37-36 חובה.
 • הבחירות לכנסת.
  פרק שביעי: שיטת הבחירות לכנסת בישראל (עמ' 90-77)
  - הבחירות במשטר דמוקרטי. עמ' 79-78 חובה.
  - שיטת הבחירות הנהוגות במשטרים הדמוקרטיים. עמ' 81-80 העשרה.
  - שיטת הבחירות לכנסת בישראל. עמ' 86-82 חובה.
  - בחירות שעתו הגדולה של האזרח. עמ' 89-86 העשרה.
 
 • הכנסת (הרשות המחוקקת).
  פרק שמיני: הרשות המחוקקת- הכנסת (עמ' 106-91).
  - מבנה הכנסת ומוסדותיה. עמ' 94-92 העשרה.
  - מליאת הכנסת, ועדות הכנסת. עמ' 97-94 חובה.
  - תפקידי הכנסת. עמ' 104-98 חובה.
  - חסינות חברי הכנסת. עמ' 105-104 חובה.
 
 • הממשלה (הרשות המבצעת). 
  פרק תשיעי: הרשות המבצעת, הממשלה, והשלטון המקומי. (עמ' 120-107).
  - הממשלה, מהותה ומקומה במשטר בישראל. עמ' 108 חובה.
  - תפקידי הממשלה וסמכויותיה. עמ' 109-108חובה.
  - סיום כהונתה של הממשלה וכינונה של ממשלה חדשה. עמ' 111-110 חובה.
  - מבנה הממשלה ודרכי פעולה. עמ' 113-112 העשרה.
  - שרים: מעמדם וסמכותם, ראש הממשלה: מעמדו וסמכויותיו. עמ' 114 העשרה.
  - אחריות הממשלה ושרי הממשלה. עמ' 115 העשרה.
 • הרשות השופטת.
  פרק עשירי הרשות השופטת (עמ' 136-121).
  - מערכת המשפט בישראל - מבוא. עמ' 122 חובה.
  - עקרונות המשפט בישראל. עמ' 123-122 חובה.
  - הרשות השופטת: רשות עצמאית ובלתי תלויה. עמ' 126-124 חובה.
  - מבנה הרשות השופטת בישראל. עמ' 131-127 חובה.
  - תרומתו של בג"ץ לדמוקרטיה הישראלית. עמ' 135-132 העשרה.
 • רשויות מקומיות
  פרק תשיעי הרשות המבצעת, הממשלה והשלטון המקומי. (עמ' 120-107).
  - השלטון המקומי. עמ' 120-116 חובה.
 • נשיא המדינה
  - פרק שניים-עשר: נשיא המדינה. עמ' 158-151 חובה.
 • ביקורת, בקרה ופיקוח במדינת ישראל
  - פיקוח ובקרה על השלטון במשטר דמוקרטי. עמ' 139-138 חובה.
  - המוסדות הפורמאליים לפיקוח וביקורת על מערכות שלטון בישראל עמ' 145-140חובה.
  - המנגנונים הלא פורמאליים. עמ' 147-146 ועמ' 149
   חובה.

 תלמיד עולה חדש אינו רשאי להיבחן בבחינת הבגרות לעולים חדשים בסוף כתה י'.

 
 

 

 

להלן חומרי למידה לתוכנית הלימודים:

סמלי בלגיה ובריטניה

מצגת "מגן דוד - מקור הסמל"  וקובץ "קורות מגן דוד"

 דוח אדווה למצב החברתי ב- 2007

השוואה בין שיטת הבחירות היחסיות לאזוריות-רוביות

השוואה בין בג"ץ למבקר המדינה

 מערכת בתי המשפט הכלליים בישראל

חסינות חברי הכנסת

 

הוספת תגובה

* שדה חובה
* שדה חובה
קוד אישור
הכנס בתיבה את הקוד המופיע בתמונה למעלה
* שדה חובה

תגובות

טרם התפרסמו תגובות לפריט זה.