תקנון בית הספר

תלמה ילין, הוא ביתם ומשכנם של כ- 580 ‏תלמידים המגיעים מכל קצוות הארץ, ולומדים ב- 15 ‏כיתות אם (מ ט' יועד י"ב).

בכל כיתה משולבים תלמידים משש מגמות האמנות הקיי‏מות בבית הספר.

 

מטרת בית הספר להוביל את תלמידיו למצוינות ולהישגים גבוהים בתחומים העיוניים והאמנותיים כאחת.

כל תלמיד מחויב ללמוד את אחד מתחומי האמנות ולגשת לבחינת הבגרות בהיקף של 5 יח"ל בנוסף לכל דרישות משרד החינוך לזכאות לבגרות.

 

אווירה לימודית חמה ותומכת מאפיינת את בית הספר- על התלמידים, המורים והעובדים לנהוג בנועם הליכות ובנימוס, כחלק מהכבוד ההדדי שאנו רוחשים איש לרעהו בבית הספר ובחברה. אנחנו מקפידים על שפה מכובדת, הופעה נאותה, תפקוד בשיעורים ושמירה על רכוש בית הספר ועל הסדר והניקיון. יישום התקנון מחייב את כל המורים והתלמידים ויאפשר קידום מטרות בית הספר באווירה חיובית. נהלים אלה חלים גם על פעילות מחוץ לבית הספר.

מסדרונות בית הספר משמשים גלריה לתצוגת עבודות של תלמידי מגמת האומנות החזותית. עלינו לכבד את עבודות האמנות המוצגות ברחבי בית הספר ולשמור עליהן.

‏מבנה שנת הלימודים:

‏שנת הלימודים היא רצף עבודה אחד מתמשך המתחיל ב  01.09 ‏ומסתיים ב 20.06 . במהלך השנה יתקיימו 2-4 ‏מבחנים עפ"י לוח הבחינות בכל מקצוע וכן בחנים ועבודות בכתב ובע"פ. במהלך השנה  יקבלו התלמידים והוריהם שלושה דיווחי הערכות (שני דו"חות רבעוניים בערבי הורים ודו"ח חציון בסוף המחצית הראשונה ) ובתום שנת הלימודים תוענק לתלמידים תעודת סיום. ציוני התעודה הם ציונים שנתיים המשקפים את הישגי התלמידים במהלך כל השנה.

אורחות חיים ומשמעת

‏התנהגות תלמידית ראויה בשיעורים כוללת: הבאת הציוד הלימודי הנחוץ, כיבוי הטלפונים הניידים והימנעות מאכילה במהלך השיעורים, למעט שתיית מים.

מבחנים והערכה

 • במהלך השנה יתקיימו 2-4 ‏ מבחנים עפ"י לוח הבחינות בכל מקצוע וכן בחנים ועבודות בכתב ובע"פ.

 •  במהלך השנה  יקבלו התלמידים והוריהם שלושה דיווחי הערכות (שני דו"חות רבעוניים בערבי הורים ודו"ח חציון בסוף המחצית הראשונה ) ובתום שנת הלימודים תוענק לתלמידים תעודת סיום.

 

התנהגות התלמידים בשיעור

 • הבאת הציוד הלימודי הנחוץ

 • כיבוי הטלפונים הניידים 

 • הימנעות מאכילה במהלך השיעורים, למעט שתייה.
   

נוכחות והיעדרות

 • התלמידים חייבים להגיע לכל ימי הלימודים, לרבות אירועים ופעילויות הנערכים מחוץ לכותלי בית הספר.

 • תלמיד המבקש להיעדר מיום לימודים או מחלקו,יגיש בקשה מההורים אל מחנך הכיתה מראש. לבית הספר הזכות לא לאשר את הבקשות משיקולים פדגוגיים ובית ספריים.

 • תלמיד שנעדר ללא אישור מראש (אך יידע את המחנך לגבי היעדרותו באמצעות הטלפון,) ייגש למזכירות ביום שובו ללימודים עם מכתב רשמי מההורים או אישור רפואי או אישור מצה"ל, המנמק את היעדרותו. לא יתקבלו אישורים מגורמים אחרים.

 • המזכרות תעדכן במשו"ב את הצדקת האירוע והתלמיד יקבל אישור כניסה לכיתה עם שובו לבית הספר. לאחר מועד זה לא יתקבל כל אישור, והאירוע יחשב כלא מוצדק.

 • במשך שנה ניתן להביא אישורי הורים עד 40 שעות שנתיות. מעבר למספר זה ישוחח המחנך עם ההורים לבירור העניין והפסקת קבלת אישורי ההורים.

 • יום לפני בחינה – תלמיד הנעדר מיום לפני בחינה לא יוכל לגשת לבחינה. במקרים חריגים יתקבל אישור מרכז השכבה.

 •  יום הבחינה: ביום הבחינה לא ניתן לצאת מבית הספר לפני תום יום הלימודים. למעט מקרים חריגים בהם יתקבל אישור מרכז השכבה.

 •  משוב והצדקות: ניתן לאשר במזכירות הצדקות על חיסור עד שבוע מיום החיסור. תלמיד שיגיש אישור בשלב מאוחר יותר, יחשב החיסור כבלתי מוצדק.

נסיעות לחו"ל במהלך שנת הלימודים 

ככלל , אין יציאות לחו"ל במהלך שנת הלימודים על פי הנחיית משרד החינוך. במקרים חריגים יש להגיש בקשה לרכז השכבה לשיקול דעתו.

איחורים (בכל שעות היום)

תלמיד המאחר עד 10 דק' מתחילת השיעור צריך להירשם במזכירות. בתום 10 דק' יוכל להיכנס לכיתה. לאחר מכן לא תותר כניסתו לכיתה על מנת למנוע הפרעה למהלך השיעור.

 

שחרור במהלך יום לימודים

תלמיד רשאי לצאת מבית הספר רק בתום מערכת שעות הלימוד. מטעמי ביטוח לא ניתן לצאת משטח בית הספר גם בשעות חופשיות. במקרים חריגים השחרור במהלך היום יעשה רק באמצעות המזכירות וזאת לאחר תיאום הנושא עם מחנך הכיתה .

 

‏שחרורים לצורך הפקות אמנותיות
 
שחרור לצורך הפקות אמנותיות בית ספריות מתבצעים ע"י רכז השכבה. ‏שחרורים בגין הפקות קולנוע יטופלו ע"י הרכזת הפדגוגית.

תלמידים אינם רשאים להשתחרר משטח בית הספר בשעות "חלון" .
 

‏‏ימי בחירה

תלמיד רשאי לקבל שלושה "ימי בחירה" בשנה לפי התנאים הבאים:
 

 1. הם לא רצופים, לא יחולו ביום מבחן ולא ביום לפניו.

 2. הם לא מתקיימים ביום של פעילות ייחודית מטעם בית הספר.

 3. יש לפנות מראש למחנך הכיתה, אשר ייתן את האישור לפי שיקול דעתו. למחנך יש זכות לא ‏לאשר את הבקשה משיקולים פדגוגיים ובית ספרים.
   

תלבושת

 • יש להגיע לבית הספר בהופעה הולמת שתכבד את התלמידים והמוסד החינוכי ואת המרחב הציבורי.

 • יש להופיע בתלבושת מתאימה לשיעורים המקצועיים.

 • אין להסתובב בכפכפי ים או יחפים בבית הספר.

 • למורים ולהנהלה שמורה הזכות להעיר לתלמיד על הופעה לא נאותה, ולנקוט אמצעי משמעת מתאימים.

 

סדר וניקיון

 • תלמידים זכאים ללמוד בסביבה אסתטית, נקיה ונעימה. קיימת חובת שמירה על רכוש פרטי וציבורי. שמירה על ניקיון ושלמות השולחנות, הדלת, הקירות והתקרה.

 • על התלמידים להשאיר את הכיתה נקייה ומסודרת בתום כל שיעור.יש להקפיד ולאסוף את חומרי הלמידה וחפצים אישיים בעת מעבר מכיתה לכיתה.

 • על התלמידים להרים את הכיסאות בכיתות בתום יום הלימודים.

הפרעות

‏תלמיד שיפריע למהלכו התקין של שיעור, יופנה למזכירות לרישום האירוע ויחזור לכיתה.

במקרים חריגים יכול המורה המקצועי לשלוח את התלמיד לשיחה עם רכז שכבה ובהעדרו למנהל ביה"ס.

 

הפרעות משמעת חמורות

‏במקרה של הפרת משמעת חמורה כמפורט להלן יופנה התלמיד מידית לטיפולו של רכז שכבה ובהעדרו למנהל בית הספר:

 • עישון בתחום בית הספר ובכל אירוע מטעמו.

 • יציאה מתחום בית הספר או בכל פעילות מטעמו ללא אישור.

 • שימוש בטלפון הנייד במהלך שיעור או פעילות בית ספרית. במקרה של אירוע חד פעמי יעשה הטיפול ע"י המורה המקצועי. במקרים חוזרים של התופעה, המורה המקצועי יעביר את הטלפון הניד למזכירות בית הספר והתלמיד יורשה לקבלו חזרה בשעה 15:00.

 • פתיחת דלתות הכיתות במהלך השיעורים (כדי לקחת חפצים או למסור הודעות). תלמיד שיעשה זאת יירשם על הפרת משמעת באמצעות המורה המלמד בכיתה באותה עת.
   

חינוך גופני

תלמיד שאינו יכול להשתתף באופן עקבי בפעילות גופנית בשיעור חינוך גופני בגלל מצבו הרפואי, יפורטו הפעילויות המותרות. בכל מקרה, אין שחרור גורף משיעורי חינוך גופני. רכזת המקצוע תתייק את האישור בתיקו האישי של התלמיד ויחד עם המורה המקצועי הם ימסרו לתלמיד את ההנחיות הספציפיות בנוגע לדרישות ממנו . המידע יועבר במקביל לעדכון הרכזת הפדגוגית .

 

קבוצות לימוד

תלמיד המבקש לשנות את שיבוצו בקבוצת לימוד כלשהי או להפסיק את לימודיו במקצוע נדרש לפנות למחנך הכיתה ולרכזת הפדגוגית כדי לקבל את האישור. המורים מתבקשים לא לאפשר את  כניסתם של תלמידים חדשים לקבוצת הלימוד ללא אישור בכתב מהרכזת הפדגוגית .

 

בחינות

הבחינות תתקיימנה אך ורק על פי לוח הבחינות, ורק הרכזת הפדגוגית רשאית להוסיף, לבטל או לשנות מועד בחינה. המורים רשאים להוסיף מועדי בחנים ומבדקים, אולם ביום מבחן לא יתקיים בוחן במקצוע אחר.

 • יום לפני בחינה – תלמיד הנעדר מיום לפני בחינה לא יוכל לגשת לבחינה. במקרים חריגים יתקבל אישור מרכז השכבה.

 • יום הבחינה: ביום הבחינה לא ניתן לצאת מבית הספר לפני תום יום הלימודים. למעט מקרים חריגים בהם יתקבל אישור מרכז השכבה.

 • המורים יימסרו לתלמידים את החומר למבחנים או יפרסמו במשו"ב שבוע מראש, גם אם לא יתקיים ‏שיעור במהלך אותו שבוע .

 • בחנים ומבחנים יוחזרו לתלמידים תוך פרק זמן סביר, ולא יאוחר משבועיים ממועד הכתיבה. מבחנים במקצועות רבי מלל ועבודות יוחזרו לא יאוחר משלושה שבועות. עבודות, בחינות ובחנים יוחזרו לתלמידים אישית בליווי הערות בכתב.

 • תלמיד רשאי לערער על ציון בסמיכות לקבלתו (תוך שבוע לכל המאוחר). התלמיד ייגש למורה וינמק את סיבת הערעור. אם הערעור נדחה, התלמיד רשאי לפנות בכתב לרכז המקצוע או לרכזת הפדגוגית במקצועות שאין בהם רכז.

 • ציונים שנתיים יפורסמו בתיבות הדואר במשו"ב עם מספר תעודת הזהות של התלמד עד חמישה ימים לפני בחינת הבגרות. התלמיד אחראי להתעדכן בציון.
   

מועדי ב'

‏בלוח הבחינות של בית הספר ייקבע מועד ב' לבחינות. תלמיד זכאי לבחינות מועד ב', לכל היותר בשני מקצועות, בכפוף לתנאים הבאים:

 • ‏ ‏ציון הבחינה במועד א' במקצוע בו הוא רוצה לגשת למועד ב יהיה בטווח 40 -59. תלמיד שציונו נמוך מ-40 והוא מבקש לגשת למועד ב' יגיש בקשה מנומקת לרכזת הפדגוגית והנושא ידון בתיאום עם המורה המקצועי ומחנך הכיתה.

 • היעדרות מוצדקת מבחינה במועד א' – התלמיד הודיע על כך למחנך הכיתה עד לבוקר הבחינה לכל המאוחרוהיעדרותו מוצדקת ע"י זימון צבאי , אישור רפואי או אישור מיוחד ממחנך הכיתה והמורה המקצועי – על התלמיד להגיש את טופס הבקשה להבחן בבחינה במועד ב' תוך שבועיים  ממועד הבחינה . בתום שבועיים לא תותר הרשמה למועד ב'  לבחינה זו .

 • היעדרות מבחינה במועד א' בשל העובדה שהתלמיד נעדר ביום שלפני הבחינה ולא הורשה לגשת אליה.

 • הרשמה לבחינה כנדרש ובמועד בהתאם לנהלים שנקבעו ע"י הנהלת בית הספר
   

טוהר הבחינות

‏מבחנים ובחנים מתקיימים לאורך כל שנת הלימודים, והם אחד המדדים להערכת הישגי התלמידים ומאפשרים למורים לבדוק עד כמה התלמידים מבינים את החומר הנלמד במקצועות השונים. השאיפה להצלחה ולהישגים הגבוהים ביותר היא נחלת הכלל, אך במקרים מסוימים היא מביאה לכך שננקטים צעדים המנוגדים לערכים הבסיסים שאותם אנו מעוניינים להנחיל לכל תלמיד ותלמיד. יש להקפיד על טוהר הבחינות באופן מוחלט, בכל המטלות הניתנות לתלמידים.

‏לפני תחילת כל בחינה על התלמידים לרכז את תיקיהם בקרבת הלוח. אין לקיים בחינה כאשר תיקו של התלמיד או הטלפון הנייד שלו קרובים לשולחנו. בחינתו של תלמיד הנחשד בהעתקה, ותיקו או מכשיר הטלפון הנייד שלו יימצאו לידו בעת בחינה, תיפסל ללא אפשרות לערעור.‏יש לדווח מידית על כל חשד להעתקה לרכז החינוך לענייני משמעת ולמחנך הכיתה. בשיתוף עם גורמים נוספים הם יערכו בירור כדי לאמת את החשד. הצעדים הבאים יינקטו כלפי תלמידים שיתפסו בהעתקה או בשימוש באמצעים אסורים כולל שימוש כלשהו בטלפון הנייד בעת הבחינה: 

 • העבודה , הבוחן או הבחינה לרבות בחינת מתכונת ייפסלו.

 • הציון בהתנהגות בתעודה ירד.

 • תישלל זכותו של התלמיד לגשת לבחינה במועד ב'.

 • תישלל זכותו של התלמיד לתעודת הצטיינות בסוף שנת הלימודים.

 • הטיפול בעניינו של תלמיד שהעתק בבחינה ותלמיד שהיה שותף להעתקה (העתיקו ממנו, סייע לתלמיד אחר בהעתקה וכו ) יהיה זהה.
   

 

מדיניות הערכה בית ספרית

לכל אחד מן התחומים בו נמדד התלמיד, סולם הערכה ייחודי כמפורט להלן :

סולם הערכה במקצועות המגמה-

0-44: לא מספיק (נכשל)

0-69:   לא עמד בדרישות של המגמה (נכשל)

45-54: מספיק בקושי (נכשל)

70-74: כמעט טוב

55-64: מספיק

75-84 ‏:טוב

סולם הערכה במקצועות העיוניים-

65-74: כמעט טוב

85-94 ‏:טוב מאד

75-84: טוב

95-100 ‏:מצוין

85-94: טוב מאוד

95-100: מצוין

 

סולם הערכה בהתנהגות ובשקידה:

‏א' – טובה מאוד

‏ב' – בינונית

‏ג' – טעונה שיפור

‏ד'- לקויה

 

הורדת ציון בהתנהגות תתבצע כאשר מתרחשים אחד או יותר מהאירועים הבאים:

 • 40 ‏שעות היעדרות ללא אישור, 5 ‏הפרעות, 10 ‏איחורים.

הורדת ציון בשקידה תתבצע כאשר מתרחשים אחד או יותר מהאירועים הבאים:

 • 2 ‏ציונים שליליים – בינונית, 3-4 ‏ ציונים שליליים – טעון שיפור, 5 ‏ ציונים שליליים או יותר – לקויה.

 

 

‏ממדים להערכת הלמידה

‏לצורך מתן ציון בתעודה יימדד התלמיד לפחות בשני כלי הערכה (לבחירת המורה) מתוך שלוש קבוצות כלי הערכה המפורטים בהמשך.

התלמיד לא יוערך על סמך כלי הערכה בקבוצה אחת בלבד.

 • ‏קבוצה א'- מבחנים, בחנים, עבודות, מבדקים ,תלקיטים מדידים וכו'.

 • ‏קבוצה ב' – תפקוד בכיתה: נוכחות סדירה, השתתפות וכו'.

 • ‏קבוצה ג' – תרגילים: שיעורי בית, עבודות להגשה ללא ציון וכו'.

 

הערות

 • ‏זכותו של תלמיד להערכת הצטיינות או לתעודת הצטיינות בסוף שנת הלימודים. גם אם הוא עונה על הקריטריונים, תישלל אם תפקודו בביה"ס אינו עומד בדרישות.

 • תלמיד אשר מסיבה כלשהי מפסיק את לימודיו במגמת האמנות, לא יוכל להמשיך את לימודיו בבית הספר.
   

הקשר בין התנהגות התלמיד ופעילות המגמה

 • תלמיד שהתנהגותו הלימודית בעייתית (ריבוי חיסורים, איחורים , הפרעות מרובות או זלזול בבית הספר) לא יוכל לקבל תפקידים ראשיים בפעילות האמנותית של המגמה.

 • ציון שלילי במקצוע חינוך גופני ‏מונע זכאות לתעודת בגרות.

  

תֶלמה יֶלין - בורוכוב 5א', גבעתיים | Thelma Yellin - Borochov 5a, Giv'atayim

טלפון מזכירות: 03-5753777 |info@thelma-yellin.co.il