תלמידים יקרים

מצורפים קישורים ללוחות הבחינות לשנת תשע"ט

בברכת הצלחה!

הקריטריונים להיבחן במועד ב':

  1. ציון הבחינה במועד א' במקצוע בו התלמיד מבקש לגשת למועד ב יהיה בטווח 40 -59. (ראה דף הנחיות לביצוע בדף הבא )

  2. היעדרות מוצדקת מבחינה במועד א' - התלמיד הודיע על כך למחנך הכיתה עד לבוקר הבחינה לכל המאוחר והיעדרותו מוצדקת ע"י זימון צבאי , אישור רפואי או אישור מיוחד ממחנך הכיתה והמורה המקצועי 

  3. היעדרות מבחינה במועד א' בשל העובדה שהתלמיד\ה נעדר\ה ביום שלפני הבחינה ולא הורשה\ הורשתה לגשת אליה.

 

מקרים חריגים:

תלמיד שציונו נמוך מ-40 והוא מבקש לגשת למועד ב' יגיש בקשה מנומקת לסופי קסטל(sophiekastel@gmail.com )   והנושא ידון בתיאום עם המורה המקצועי ומחנך הכיתה)

לתשומת ליבכם:

* מחנך הכיתה והמורה המקצועי יכולים להחליט שלא לאשר לתלמיד לגשת לבחינה, גם אם ציונו בטווח הנ"ל, בשל יחסו למקצוע, או בשל סיבות בית ספריות אחרות.

* בכיתות ט' -י"א ניתן לגשת למועד ב' בשני מקצועות בלבד. בכיתות י"ב ניתן לגשת  למועד ב' בשלושה מקצועות .

* מחנך הכיתה רשאי לאפשר היבחנות באישור מיוחד עבור בחינה אחת בלבד.

* לא ניתן לגשת למועד ב' במקצועות אנגלית , (למעט ספרות אנגלית), מתמטיקה ומקצועות הכוללים צפייה, השמעה או נגינה.

* אם תלמיד\ה מבקש\ת להבחן בשתי בחינות המתקיימות באותו יום, הוא \היא יבחן\ תבחן בהן ברצף .

* ציון הבחינה במועד ב' מחליף את ציון הבחינה במועד א' למעט במקרים חריגים בהם ישוקלל הציון במועד ב' ברמה של 90%: 

א. כאשר התלמיד הציג אישור מנומק להיעדרות  , לאחר מעשה , אך לא הודיע למחנך על היעדרותו מבעוד מועד .

ב. כאשר התלמיד נעדר ביום שלפני בחינה במועד א' ולכן לא הורשה לגשת אליה.