הפרות משמעת

  • לתלמיד הפוגע בסדרי השיעור, בפעילויות חברתיות, בסיורים לימודיים, בטיולים ובמסעות חינוכיים  תירשם הפרת משמעת אצל מורה המקצוע, והמורה יזמנו לשיחה אישית מיד לאחר השיעור. הערת הפרעה תירשם  בתוכנת בית הספר. אם יישנה המקרה, יעורב מחנך הכיתה ובהיעדרו – רכז/ת השכבה.

  • כאשר המספר המצטבר של הפרות המשמעת לתלמיד יעלה על שלוש, יזמן המחנך את הורי התלמיד לשיחה בנוכחות רכז/ת השכבה.

  • פגיעה בסדרי בית הספר: תלבושת, עישון, טלפון סלולרי וכו' והתנהגות שאינה ראויה בכנסים שכבתיים או בית ספריים מוגדרות כהפרות משמעת ותטופלנה על-ידי מחנך/ת הכתה ובהעדרו/ה על-ידי רכז/ת השכבה.

  • הפרות משמעת יהוו מרכיב מרכזי במתן הציון בהתנהגות:

             שלוש הפרות משמעת מצטברות – ציון ההתנהגות יהיה טוב

             חמש הפרות משמעת מצטברות – ציון ההתנהגות יהיה בינוני

             שבע הפרות משמעת מצטברות – ציון ההתנהגות יהיה טעון שיפור

  • בסמכותה של ההנהלה לנקוט אמצעי תגובה חמורים במקרה של הפרה חמורה של כללי התנהגות ומשמעת. אלימות כדרך ביטוי אינה מקובלת. יש לחנך ולפעול למניעתה. כל גילויי האלימות יחשבו להפרות משמעת חמורות.

אכיפה

א. תלמיד המפר אחד או יותר מנוהלי בית הספר, ייקרא לשיחה עם המחנך/ת ו/או רכז/ת השכבה. אם לאחר השיחה לא ישפר התלמיד את יחסו לנהלים, הוא יהיה צפוי לאחת מהתגובות הבאות:

1. התייצבות לפני שעות הלימוד או אחריהן.

2. השעיה משיעור. 

3. הרחקה מפעילות תרבותית-חברתית-ערכית.

4. השעיה מיום לימודים. 

5. השעיה עד שלושה ימי לימודים בתיאום עם מנהל בית הספר.

 ב. במקרים אלה יישלח להורי התלמיד מכתב המפרט את תגובת הגורמים המוסמכים וסיבתה יחד עם       העתק למחנך/ת  ולתיק התלמיד.

ג. בסמכות צוות הניהול למנות ועדה כדי לטפל בהפרות משמעת חמורות.

ד. מחובת ההנהלה להודיע בכתב להורים על אפשרות הרחקתו המוחלטת של התלמיד מבית הספר,   
    ובמידת הצורך ליישם אפשרות זו.

תקנון