מבחנים ובחנים

שנת הלימודים היא רצף עבודה אחד מתמשך המתחיל ב  01.09 ‏ומסתיים ב 20.06 . במהלך השנה  יקבלו התלמידים והוריהם שני דיווחי הערכות (ודו"ח חציון בערב הורים בסוף המחצית הראשונה, גליון רבעוני בערב ההורים במחצית השנייה)  ובתום שנת הלימודים תוענק לתלמידים תעודת סיום. ציוני התעודה הם ציונים שנתיים המשקפים את הישגי התלמידים במהלך כל השנה.

‏במהלך השנה מתקיימים  מספר בחינות בכתב ובע"פ וכן בחנים ועבודות.‏הבחינות תתקיימנה אך ורק על פי לוח הבחינות, ורק רכז הבחינות והרכזת הפדגוגית רשאים להוסיף, לבטל או לשנות מועד בחינה. המורים רשאים להוסיף מועדי בחנים ומבדקים, אולם ביום מבחן לא יתקיים בוחן במקצוע אחר.

 • יום לפני בחינה – תלמידים שנעדרו מיום לפני בחינה לא יוכלו לגשת לבחינה. במקרים חריגים יתקבל אישור מרכז\רכזת השכבה.

 • יום הבחינה: לא ניתן להעדר בשעות הלימוד שלפני ואחרי והמבחן.  (למעט מקרים חריגים בהם יתקבל אישור מרכז\רכזת השכבה).

 • המורים יימסרו לתלמידים את החומר למבחנים או יפרסמו במשו"ב שבוע מראש, גם אם לא יתקיים ‏שיעור במהלך אותו שבוע.

החזרת מבחנים ובחנים:

 • בחנים ומבחנים יוחזרו לתלמידים תוך פרק זמן סביר, ולא יאוחר משבועיים ממועד הכתיבה. מבחנים במקצועות רבי מלל ועבודות יוחזרו לא יאוחר משלושה שבועות. עבודות, בחינות ובחנים יוחזרו לתלמידים אישית בליווי הערות בכתב.

 • תלמידים רשאים לערער על ציון בסמיכות לקבלתו (תוך שבוע לכל המאוחר).  הערעור  המנומק יופנה למורה  המקצועי תחילה . אם הערעור נדחה, ניתן לפנות בכתב לרכז\רכזת המקצוע או לרכזת הפדגוגית במקצועות שאין בהם רכז\רכזת.

 • ציונים הגשה יפורסמו במשו"ב בלשונית בגרות עד חמישה ימים לפני בחינת הבגרות. התלמידים אחראים להתעדכן בציון.

 

מועדי ב'

‏בלוח הבחינות של בית הספר ייקבע מועד ב' לבחינות.

 תלמידים זכאים לבחינות מועד ב', לכל היותר בשני מקצועות, בכפוף לתנאים הבאים:

 • ‏ציון הבחינה במועד יהיה בטווח 40 -59. אם הציון נמוך מ-40 ניתן להגיש בקשה מנומקת לרכזת הפדגוגית והנושא ידון בתיאום עם המורה המקצועי ומחנך\ מחנכת הכיתה.

 • היעדרות מוצדקת מבחינה במועד א' – לאחר הודעה למחנך\ מחנכת  הכיתה עד לבוקר הבחינה לכל המאוחר.

 • היעדרות מבחינה במועד א' בשל היעדרות ביום שלפני הבחינה  וזאת לאחר קבלת אישור מרכז\ת השכבה .

 

טוהר הבחינות

‏מבחנים ובחנים מתקיימים לאורך כל שנת הלימודים, והם אחד המדדים להערכת הישגי התלמידים ומאפשרים למורים לבדוק עד כמה התלמידים מבינים את החומר הנלמד במקצועות השונים. השאיפה להצלחה ולהישגים הגבוהים ביותר היא נחלת הכלל, אך במקרים מסוימים היא מביאה לכך שננקטים צעדים המנוגדים לערכים הבסיסים שאותם אנו מעוניינים להנחיל לכל התלמידים.

אנו מאמינים שהעתקת שיעורי בית, עבודות והעתקה בבחינה הן תופעות הפוגעות במערכת האמון והקשר הטוב שבין המבוגרים והמתבגרים, מפרות  את שוויון ההזדמנויות וראויות לגינוי. יש להקפיד על טוהר הבחינות באופן מוחלט, בכל המטלות הניתנות לתלמידים.

‏לפני תחילת כל בחינה על התלמידים לרכז\רכזת את תיקיהם בקרבת הלוח. אין לקיים בחינה כאשר תיקו של התלמיד או הטלפון הנייד שלו קרובים לשולחנו. בחינתו של תלמיד הנחשד בהעתקה, ותיקו או מכשיר הטלפון הנייד שלו יימצאו לידו בעת בחינה, תיפסל ללא אפשרות לערעור.‏ יש לדווח מידית על כל חשד להעתקה לרכז\רכזת השכבה ולמחנך\ מחנכת  הכיתה. בשיתוף עם גורמים נוספים הם יערכו בירור כדי לאמת את החשד. הצעדים הבאים יינקטו כלפי תלמידים שיתפסו בהעתקה או בשימוש באמצעים אסורים כולל שימוש כלשהו בטלפון הנייד בעת הבחינה: 

 • העבודה , הבוחן או הבחינה לרבות בחינת מתכונת ייפסלו.

 • הציון בהתנהגות בתעודה ירד.

 • תישלל זכותו של התלמיד לגשת לבחינה במועד ב'.

 • הטיפול בעניינו של תלמיד שהעתיק בבחינה ותלמיד שהיה שותף להעתקה (העתיקו ממנו, סייע לתלמיד אחר בהעתקה וכו ) יהיה זהה.

הערכה

מדדים להערכת הלמידה: לצורך מתן ציון בתעודה יימדד התלמיד בשני כלי הערכה : 

‏א'- מבחנים, בחנים, עבודות, מבדקים ,תלקיטים מדידים וכו'.

ב' –  תלמידאות 

תלמידאות: האחריות הלימודית שמגלה התלמיד בעת שהותו בביה"ס הינה מפתח משמעותי למיצוי מיטבי של יכולותיו  . התפקוד הלימודי הכולל מוערך על-ידי המורה בציון התלמידאות והוא כולל נוכחות בשיעורים , הקשבה והשתתפות, השתדלות עקבית ללמידה, הכנת עבודות ומשימות, הבאת ציוד לימודי ועמידה בלוח זמנים. 

kks.jpg