שנת הלימודים היא רצף עבודה אחד מתמשך המתחיל ב  01.09 ‏ומסתיים ב 20.06 . במהלך השנה יתקיימו 2-4 ‏מבחנים עפ"י לוח הבחינות בכל מקצוע וכן בחנים ועבודות בכתב ובע"פ. במהלך השנה  יקבלו התלמידים והוריהם שני דיווחי הערכות (ודו"ח חציון בערב הורים בסוף המחצית הראשונה , גליון רבעוני בערב ההורים במחצית השנייה)  ובתום שנת הלימודים תוענק לתלמידים תעודת סיום. ציוני התעודה הם ציונים שנתיים המשקפים את הישגי התלמידים במהלך כל השנה.

הבחינות תתקיימנה אך ורק על פי לוח הבחינות, ורק הרכזת הפדגוגית רשאית להוסיף, לבטל או לשנות מועד בחינה. המורים רשאים להוסיף מועדי בחנים ומבדקים, אולם ביום מבחן לא יתקיים בוחן במקצוע אחר.

 • יום לפני בחינה – תלמיד הנעדר מיום לפני בחינה לא יוכל לגשת לבחינה. במקרים חריגים יתקבל אישור מרכז השכבה.

 • יום הבחינה: לא ניתן להעדר בשעות הלימוד שלפני ואחרי והמבחן.  (למעט מקרים חריגים בהם יתקבל אישור מרכז השכבה).

 • המורים יימסרו לתלמידים את החומר למבחנים או יפרסמו במשו"ב שבוע מראש, גם אם לא יתקיים ‏שיעור במהלך אותו שבוע.

החזרת מבחנים ובחנים:

 • בחנים ומבחנים יוחזרו לתלמידים תוך פרק זמן סביר, ולא יאוחר משבועיים ממועד הכתיבה. מבחנים במקצועות רבי מלל ועבודות יוחזרו לא יאוחר משלושה שבועות. עבודות, בחינות ובחנים יוחזרו לתלמידים אישית בליווי הערות בכתב.

 • תלמיד רשאי לערער על ציון בסמיכות לקבלתו (תוך שבוע לכל המאוחר). התלמיד ייגש למורה וינמק את סיבת הערעור. אם הערעור נדחה, התלמיד רשאי לפנות בכתב לרכז המקצוע או לרכזת הפדגוגית במקצועות שאין בהם רכז.

 • ציונים שנתיים יפורסמו במשו"ב בלשונית בגרות עד חמישה ימים לפני בחינת הבגרות. התלמיד אחראי להתעדכן בציון.

 

ערעור על ציון בחינה

א. תלמיד המעוניין לערער על ציון הבחינה יגיש בכתב לרכזת הפדגוגית ערעור מנומק שיצורף לבחינה תוך שלושה ימי לימוד ממועד החזרת הבחינה.

ב. תשובה לערעור תינתן לתלמיד על ידי הרכזת הפדגוגית תוך שלושה ימי לימוד ממועד הגשתו.

.

מועדי ב'

‏בלוח הבחינות של בית הספר ייקבע מועד ב' לבחינות. תלמיד זכאי לבחינות מועד ב', לכל היותר בשני מקצועות, בכפוף לתנאים הבאים:

 • ‏ציון הבחינה במועד א' במקצוע בו הוא רוצה לגשת למועד ב יהיה בטווח 40 -59. תלמיד שציונו נמוך מ-40 והוא מבקש לגשת למועד ב' יגיש בקשה מנומקת לרכזת הפדגוגית והנושא ידון בתיאום עם המורה המקצועי ומחנך הכיתה.

 • היעדרות מוצדקת מבחינה במועד א' – התלמיד הודיע על כך למחנך הכיתה עד לבוקר הבחינה לכל המאוחר והיעדרותו מוצדקת בהתאם לשיטת המנות.

 • היעדרות מבחינה במועד א' בשל העובדה שהתלמיד נעדר ביום שלפני הבחינה ולא הורשה לגשת אליה.

 • הרשמה לבחינה כנדרש ובמועד בהתאם לנהלים שנקבעו ע"י הנהלת בית הספר

 

טוהר הבחינות

‏מבחנים ובחנים מתקיימים לאורך כל שנת הלימודים, והם אחד המדדים להערכת הישגי התלמידים ומאפשרים למורים לבדוק עד כמה התלמידים מבינים את החומר הנלמד במקצועות השונים. השאיפה להצלחה ולהישגים הגבוהים ביותר היא נחלת הכלל, אך במקרים מסוימים היא מביאה לכך שננקטים צעדים המנוגדים לערכים הבסיסים שאותם אנו מעוניינים להנחיל לכל תלמיד ותלמיד.

אנו מאמינים שהעתקת שיעורי בית, עבודות והעתקה בבחינה הן תופעות הפוגעות במערכת האמון והקשר הטוב שבין המבוגרים והמתבגרים, מפרות  את שויון ההזדמנויות וראויות לגינוי. יש להקפיד על טוהר הבחינות באופן מוחלט, בכל המטלות הניתנות לתלמידים.

‏לפני תחילת כל בחינה על התלמידים לרכז את תיקיהם בקרבת הלוח. אין לקיים בחינה כאשר תיקו של התלמיד או הטלפון הנייד שלו קרובים לשולחנו. בחינתו של תלמיד הנחשד בהעתקה, ותיקו או מכשיר הטלפון הנייד שלו יימצאו לידו בעת בחינה, תיפסל ללא אפשרות לערעור.‏ יש לדווח מידית על כל חשד להעתקה לרכז החינוך לענייני משמעת ולמחנך הכיתה. בשיתוף עם גורמים נוספים הם יערכו בירור כדי לאמת את החשד. הצעדים הבאים יינקטו כלפי תלמידים שיתפסו בהעתקה או בשימוש באמצעים אסורים כולל שימוש כלשהו בטלפון הנייד בעת הבחינה: 

 • העבודה , הבוחן או הבחינה לרבות בחינת מתכונת ייפסלו.

 • הציון בהתנהגות בתעודה ירד.

 • תישלל זכותו של התלמיד לגשת לבחינה במועד ב'.

 • תישלל זכותו של התלמיד לתעודת הצטיינות בסוף שנת הלימודים.

 • הטיפול בעניינו של תלמיד שהעתק בבחינה ותלמיד שהיה שותף להעתקה (העתיקו ממנו, סייע לתלמיד אחר בהעתקה וכו ) יהיה זהה.