נוכחות בשיעורים

 1. המפגש בין המורה לתלמידים בשיעור הוא הבסיס לתהליך הלמידה בבית הספר, ולכן נוכחותו של התלמיד בשיעור היא חובה.

 2. התלמידים חייבים להגיע לכל ימי הלימודים, לרבות אירועים ופעילויות הנערכים מחוץ לכותלי בית הספר. תלמידים המבקשים להיעדר מיום לימודים או מחלקו, יגישו בקשה מההורים אל מחנך\ מחנכת  הכיתה 24 שעות מראש. לבית הספר הזכות לא לאשר את הבקשות משיקולים פדגוגיים ובית ספריים.

 3. כשתלמיד נעדר , עליו מתבקש ליידע את המחנך\ מחנכת וביום שובו ללימודים לגשת למזכירות עם מכתב רשמי מההורים או אישור רפואי או אישור מצה"ל, המנמק את היעדרותו. לא יתקבלו אישורים מגורמים אחרים.

 4. במשך שנת הלימודים ניתן להביא אישורי הורים עד 40 שעות שנתיות. מעבר למספר זה ישוחח המחנך עם ההורים לבירור העניין והפסקת קבלת אישורי ההורים.

 5. ניתן לאשר במזכירות הצדקות על חיסור עד שבוע מיום החיסור. תלמידים שיגישו אישור בשלב מאוחר יותר, יחשב החיסור כבלתי מוצדק.

 6. אין להסתובב במסדרונות בזמן השיעורים.

 7. אין להפריע למהלך השיעור לרבות פתיחת דלתות.

 8. תהליך הלמידה מוערך על-ידי המורה בציון, ונוכחות התלמידים בשיעור מהווה מרכיב חשוב בציון. היעדרות משיעור עלולה לפגוע בציון במקצוע.

 9. עפ"י הנחיות משרד החינוך, תלמידים שסך היעדרותם משיעורים במקצוע מסויים הוא 30% ומעלה, לא יהיו רשאים לקבל ציון שנתי בו. ללא ציון זה לא ניתן לגשת לבחינת הבגרות.

 איחורים

 1. על התלמידים להגיע בזמן לכל שיעור, בתחילת היום ובמהלכו.

 2. תלמיד המאחר 10 עד  דקות בתחילת השיעור הראשון ( 8:00 ) צריך להירשם במזכירות . לאחר מכן לא תותר הכניסה לכיתה על מנת למנוע הפרעה למהלך השיעור .

 3. איחור במהלך היום יחשב כהיעדרות מן השיעור ולא תותר כניסה לכיתה.  

 

 ימי בחירה

  תלמידים רשאים לקבל שלושה "ימי בחירה" בשנה לפי התנאים הבאים:

 1. הם לא רצופים, לא יחולו ביום מבחן ולא ביום לפניו.

 2. הם לא מתקיימים ביום של פעילות ייחודית מטעם בית הספר או בצמוד לחופשות חגים.

 3. יש לפנות מראש למחנך\ מחנכת  הכיתה, אשר ייתן את האישור לפי שיקול דעתו. למחנך\ מחנכת  יש זכות לא ‏לאשר את הבקשה משיקולים פדגוגיים ובית ספרים.

 נסיעות לחו"ל במהלך שנת הלימודים 

אין יציאות לחו"ל במהלך שנת הלימודים על פי הנחיית משרד החינוך וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל נ"ה\8 . במקרים חריגים יש להגיש בקשה לרכז\רכזת השכבה לשיקול דעתם.

אמנה ותקנון