נוכחות בשיעורים

 1. המפגש בין המורה לתלמידים בשיעור הוא הבסיס לתהליך הלמידה בבית הספר, ולכן נוכחותו של התלמיד בשיעור היא חובה.

 2. על התלמיד והמורה להגיע בזמן לכל שיעור, בתחילת היום ובמהלכו.

 3. תהליך הלמידה מוערך על-ידי המורה בציון, ולכן נוכחותו של התלמיד בשיעור מהווה מרכיב חשוב בציון הניתן לתלמיד. היעדרות משיעור עלולה לפגוע בציונו של התלמיד במקצוע ובהתאם לשיטת המנות.

 4. אין להסתובב במסדרונות בזמן השיעורים.

 5. אין להפריע למהלך השיעור לרבות פתיחת דלתות.

 6. התלמידים חייבים להגיע לכל ימי הלימודים, לרבות אירועים ופעילויות הנערכים מחוץ לכותלי בית הספר.תלמיד המבקש להיעדר מיום לימודים או מחלקו, יגיש בקשה מההורים אל מחנך הכיתה 24 שעות מראש. לבית הספר הזכות לא לאשר את הבקשות משיקולים פדגוגיים ובית ספריים.

 7. תלמיד שנעדר ללא אישור מראש (אך יידע את המחנך לגבי היעדרותו באמצעות הטלפון,) ייגש למזכירות ביום שובו ללימודים עם מכתב רשמי מההורים או אישור רפואי או אישור מצה"ל, המנמק את היעדרותו. לא יתקבלו אישורים מגורמים אחרים.

 8. משוב והצדקות: ניתן לאשר במזכירות הצדקות על חיסור עד שבוע מיום החיסור. תלמיד שיגיש אישור בשלב מאוחר יותר, יחשב החיסור כבלתי מוצדק.

 

שיטת המנות – הנוכחות בשיעורים כמרכיב בהערכת ההישגים:

משרד החינוך פרסם חוזר מנכ"ל מיוחד לעניין שיטת המנות ולהלן תמציתו:

המשנה החינוכית:

בית הספר הוא בית חינוך, ובתור שכזה מטרתו לחנך את התלמיד להתנהגות לימודית הכוללת, בין היתר, רמה אקדמית ותפקוד בסיסי.

הנוכחות הסדירה בשיעורים היא תנאי בסיסי להתנהלות תקינה של הלימודים ולהצלחת התלמידים בלימודיהם. תלמיד שנוכחותו אינה סדירה (נעדר משיעורים, מגיע באיחור, עוזב את הכיתה ללא רשות וכד') פוגע ברצף הלמידה וביכולת ההתמדה שלו הדרושים לתפקוד סביר עבורו ועבור חבריו לכיתה.

 

מהות השיטה ועקרונותיה:

 1. בכל מקצוע התלמיד יכול להשיג ציון מרבי של 100 נקודות.

 2. ציונו הסופי של התלמיד יורכב משני מדדים: ההישגים האקדמיים והנוכחות הסדירה בשיעורים:

  • הישגים אקדמיים: יש לשקלל את הישגיו האקדמיים של התלמיד ולקחת בחשבון את ציוני המבחנים והבחנים, את הכנת שיעורי הבית, את העמידה במטלות וכד'.

  • נוכחות סדירה בשיעורים: מספר ההיעדרויות הבלתי מוצדקות שנרשמו לתלמיד במהלך תקופת לימוד כפי שהיא מוגדרת בבית הספר (מחצית, שנתי) יספרו וישוקללו לציון נוכחות על פי מפתח החישוב שיובא בהמשך.

 3. כל 3 איחורים לשעה ראשונה יחשבו כמנה כלומר סך השיעורים הנלמדים בשבוע.

     

החישוב ייעשה בכל פעם שהתלמיד יקבל גיליון הערכה, מבוסס על מספר שעות ההוראה פועל שניתנו באותה תקופת לימוד.

  

המפתח לחישוב של ציון הנוכחות

 

 1. התלמידים נדרשים להגיע לכל השיעורים כסדרם, ובעת הערכת הישגיהם יש לקחת בחשבון את היעדרויותיהם. חלק מן ההיעדרויות מוכרות כמוצדקות והן לא יחושבו בעת הערכת הישגי התלמיד בתום כל תקופת לימוד, כמפורט להלן:

  • היעדרות בשל אבל על קרוב מדרגה ראשונה - שבוע ימים

  • היעדרות לרגל שמחה של קרוב מדרגה ראשונה - יום אחד.

  • היעדרות בשל זימון ללשכת גיוס או למבדקים לצבא (בתנאי שהוצג אישור התייצבות בפועל ולא מכתב הזימון).

  • היעדרות בשל שירות לקהילה עילות חברתית בבית הספר המאושרים מראש על ידי בית הספר.

  • היעדרות בשל מבחני תיאוריה \מבחנים מעשיים בנהיגה.

  • היעדרות רפואית: בשל אשפוז\בדיקה בבית חולים\ מחלה (בהצגת אישור רפואי).

  • פעילות אמנותית באישור ראש המגמה ורכז השכבה.

 2. בקשות לאישור היעדרויות חריגות שאינן ברשימה תוגשנה בכתב על ידי התלמידים למחנך ותובאנה לדיון בוועדה בית ספרית.

 3. היעדרות ממבחן או מפעילות חברתית המתקיימת בשעת שיעור דינה כהיעדרות שאינה מוצדקת מהשיעור.

 4. עם סיום ספירת ההיעדרויות הבלתי מוצדקות יש לחשב את ציון הנוכחות. הציון הגבוה ביותר בנוכחות הוא אפס (אפס היעדרויות), והיעדרויות תגרומנה להפחתה בציון.

 

 אופן החישוב של הציון בנוכחות בכל מקצוע

חישוב  על פי "אחוז שעות היעדרות":

 • מרכיב הנוכחות מחושב בהתאם לאחוז שעות ההיעדרות משעות ההוראה בפועל בכל מקצוע. (מדובר כאמור בחיסורים לא מוצדקים).

 1. תלמיד שלא נעדר כלל, או שנעדר עד 15% משעות ההוראה בפועל - ציונו בנוכחות 0.

 2. תלמיד שנעדר בין 16% ל- 20% משעות ההוראה בפועל – ציונו 5-, כלומר מציונו האקדמי תופחתנה 5 נקודות.

 3. תלמיד שנעדר בין 21% ל- 25% משעות ההוראה בפועל –תופחתנה לו 2 נקודות נוספות מהציון, וכן הלאה.

 4. תלמיד שנעדר מ- 30% ומעלה משעות ההוראה בפועל במקצוע – יקבל במקצוע זה ציון 40 שמשמעותו נכשל

 

להלן טבלה מרכזת לחישוב ציון הנוכחות:

המשו"ב מחשב לבד בתצוגת אחוזים – את ההורדה.

בתעודה יופיע ציון אחרי הורדת המנות, עם הערה - "הורד במנות".

אמנה ותקנון